fbpx
Hvad skal man være opmærksom på?

Nedsivningsanlæg

Hvad er et nedsivningsanlæg?

En af de spildevandsanlæg man har mulighed for at vælge, er et nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlæg består af en bundfældningstank, en pumpe, en fordeler-brønd eller pumpebrønd, og en mængde sivestrenge som fordeler spildevandet udover anlægget. Ideen bag, er at spildevandet siver ned igennem jordlagene og at mikroorganismer i jordens så vil nedbryde spildevandets indhold af omsættelige stoffer.

Skal jeg vælge et nedsivningsanlæg?

Det er vigtigt at påpege at man kan få påbud om at forbedre ens spildevandsrensning efter miljøbeskyttelsesloven § 30 stk. 4 eller stk. 5. Påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 30 stk. 5 er et direkte påbud om nedsivning, MEN! man sagtnes vælge et andet udledningsfrit anlæg, såsom pileanlæg og man er altså ikke tvunget til at vælge et nedsivningsanlæg.

Læs om et alternativ


Hvis du overvejer et nedsivningsanlæg, skal du være opmærksom på følgende:

Krav til tilladelse:

  • Grundvandsstand
  • Jordbundsforhold


Driftsomkostninger: 

  • Afgifter
  • Tømning af bundfældningstank
  • Spuling af sivestrenge
  • Service af anlæg og pumpe
  • Afdækning

Vil du have en fremtidssikret løsning?

Nedsivningsanlæg er i nogle lande ulovlige og i Danmark er der allerede områder med særlig drikkevandsinteresse hvor man heller ikke må lave disse anlæg. Derudover er disse anlæg kendt for at stoppe til og have en kort levetid, så man skal ikke lade sig snyde af at de er billige og etablere.

Hvis du i stedet vælger et 2. generations pileanlæg, udleder du ikke noget spildevand til miljøet

-Så passer du på vores grundvand, opfylder alle nuværende og fremtidige renseklasser og slipper for at skulle betale spildevandsafgifter.

Kontakt os og hør mere

Kan jeg få et nedsivningsanlæg?

Det kommer an på forholdene på din grund. Bunden af et nedsivningsanlæg skal helst placeres 2,5m og mindst 1m over højeste grundvandsstand. Det skal vurderes om din jord egner sig til at lave nedsivning og hvad jordens nedsivningskapacitet er, hvilket bestemmer hvor stort anlægget i så fald skal være.

Grundvandsstanden på den enkelte grund skal derfor bestemmes. Hvis man ikke lever op til dette krav, kan man lavet et hævet anlæg i stedet, hvilket dog er noget mere besværligt og dyrere. – Det hedder også et jordhøjsanlæg. Derudover, er det ikke sikkert du får lov hvis din ejendom ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse.

Derudover er der også afstandskrav til vandindvindingsanlæg, vandløb, andre nedsivningsanlæg, bygninger mm. Anlægget må desuden heller ikke placeres tæt på en skrænt, i lavninger eller i terræn der har meget fald, da spildevandet ikke må kunne sive ud af arealet. Ydermere skal man være opmærksom på man ikke må plante træer, buske eller andet med kraftigt rodnet nærmere end 3meter fra anlægget, for at undgå rødderne vokser ind i sivestrengene og stopper anlægget til.

 

Driftsomkostninger nedsivningsanlæg

Anlægget udleder teknisk set renset spildevand, og derfor skal man betale afgifter. Der betales et beløb pr. m3, og vi ser desværre at kommunerne og staten forhøjer disse afgifter år efter år. Derudover skal bundfældningstanken tømmes mindst en gang om året. Prisen på dette varier en del i de forskellige kommuner, men ligger ofte mellem 800-1200 kr. pr. tømning. Ydermere skal fordelerbrønden og sivedrænene inspiceres en gang om året og sivedrænene skal også spules jævnligt (hvert 2. år), da der sker bakterievækst i rørene og omkring hullerne og der kan forekomme slamdannelser. Derudover skal man være opmærksom på at det kan være nødvendigt at overdække anlægget om vinteren for at undgå at sivestrengene fryser til. Spørg din kloakmester hvad dette vil koste.

Der er også omkostninger i forhold til pumpen, både i forhold til at denne og andre mekaniske dele skal serviceres mindst en gang om året. Samtidig koster det også noget at have pumpen kørende i strøm, hvor meget afhænger af hvor ofte den kører / hvor meget vand der udledes. Et estimat er det koster 250-500 kr. om året.

 

Brug for rådgivning?

Telefon:
42 90 92 93

Mail:
Info@salixgreentech.dk

Er der andre alternativer?

Ønsker du at høre mere om de forskellige typer anlæg tager vi gerne en snak eller et uforpligtende møde med dig. Vi rådgiver nemlig også gerne om andre løsninger. Kontakt os.

Ellers kan du også læse mere om fordele og ulemper ved vores anlæg og alternative anlæg.

Kontakt os og hør mere