fbpx

Næringsstofforurening – nej tak!

28 jul, 2021 | Spildevand


Måske har du hørt i nyhederne, at spildevand næringsstofforurener de danske vandløb, søer og fjorde, hvis det bliver udledt i naturen? Eller set badeflagene blive røde efter der er blevet udledt spildevand? 2. generations pileanlæg har nul-udledning. Det vil sige, at intet spildevand slipper ud og forurener dermed ikke naturen. Men hvad sker der så med næringsstofferne inde i vores anlæg?

Når der tales om næringsstofforurening af vandmiljøet, drejer det sig næsten altid om stofferne kvælstof og fosfor. I korte træk leder næringsstofforurening til øget algevækst og dermed dårlig vandkvalitet. I sidste ende kan det forårsage iltsvind og massedød af dyr og planter.

Så hvis kvælstof og fosfor udledes i vandløb, søer og fjorde kan det ende med, at fiskene og de andre dyr og planter dør.

I de kommunale rensningsanlæg og andre store spildevandsanlæg forsøger man at fjerne kvælstof og fosfor fra spildevandet. Det gøres ved at lede spildevandet igennem en masse processer. Først renses det mekanisk, hvor de fjerner for eksempel olie og fedt på overfladen.

Herefter lader de det organiske materiale synke til bunds som slam, og den slam behandler de biologisk med mikroorganismer og så presser de alt vandet ud af den for at tørre den. Til sidst behandler de spildevandet kemisk for at fjerne fosfor, og så ilter de vandet, før de sender den ud i fjorde, søer og vandløb. 

De danske renseanlæg er de senere år blevet bedre til at fjerne kvælstof og fosfor fra spildevandet, men det er komplicereret og energikrævende, og i sidste ende leder de stadig spildevand tilbage ud i naturen.

Derudover blander de mange steder spildevandet med vandet fra regnvandskloakker, så når vi får skybrud i Danmark, risikerer man, at renseanlæggene bliver overbelastede og sender ubehandlet spildevand ud i vandmiljøet, hvor det næringsstofforurener.

Hvad sker der så med næringsstofferne i pileanlægget?

Hvis man vil være sikker på ikke at bidrage til næringsstofforureningen, kan man vælge et spildevandsrensningsanlæg, som ikke udleder vand til naturen, såsom vores 2. generations pileanlæg. Her forsvinder næringstoffer ikke bare – de bliver tværtimod genbrugt i vores anlæg.

I spildevand fra private husholdninger stammer kvælstof og fosfor fra det organiske stof – det vil sige madrester og udskylning fra toilettet. Fosfor findes desuden også i rengøringsprodukter. I et 2. generations pileanlæg bliver alt det organiske stof findelt i knivbrønden, som fungerer lidt som en blender. Så er næringsstofferne findelt i spildevandet, når det kommer ind i pilerensningsanlægget.

På bunden af pileanlæggets står bioreaktoren, der består af rionet med et hulrum og halm. Hulrummet gør, mere vand på et mindre areal, end hvis hele anlægget var fyldt med jord. Halmen giver masser af struktur for mikroorganismer til at sidde på, og disse mikroorganismer er specialiseret i nedbrydning af organiske stoffer.

I en proces, der kaldes biologisk rensning, omdanner mikroorganismerne det findelte organiske stof til letoptageligt kvælstof og fosfor, som piletræerne kan bruge. Da vandhøjden i pileanlægget varierer i løbet af året, giver det mulighed for, at flere slags mikroorganismer kan trives, både dem der skal bruge ilt og dem, der har brug for, at der er iltfrit. Det betyder også, at om vinteren, når vandet står højt, og jorden ikke får ilt, der bliver noget af kvælstoffet lavet til en gas og svæver op i atmosfæren. Atmosfæren består allerede mest af kvælstof, og modsat CO2 er det helt fint, at der kommer kvælstof i atmosfæren – det er dér, kvælstof hører til.

De næringsstoffer, mikroorganismerne har gjort tilgængelige, bliver optaget i pilens rødder. Pilen skal bruge næringsstofferne til at vokse og trives. Kvælstof laver den til proteiner, for lige som mennesker har piletræer brug for proteiner for at leve. Fosfor er vigtigt, når der skal laves nye celler, for fosfor indgår blandt andet i DNA.

Når piletræerne får kvælstof og fosfor fra spildevandet, kan de altså vokse sig store og stærke.

Jo større piletræerne er, jo mere spildevand kan de suge op gennem rødderne – og sådan hjælper næringsstofferne pileanlægget med at blive endnu bedre til at suge vand. Det er derfor, at et 2. generations pilerensningsanlæg ikke udleder noget spildevand til omgivelserne, da pilen fjerner alt vand, der kommer ind i anlægget.

Modsat de store anlæg leder 2. generations pileanlæg aldrig spildevand ud i naturen, heller ikke efter et skybrud, for der er plads til det ekstra vand.

I pileanlægget bliver næringsstofferne brugt af pilen til at gro eller forsvinder op i atmosfæren, hvor de hører hjemme.

Det er ægte bæredygtighed, hvor vi genbruger ressourcerne og passer på vores allesammens natur.

Læs mere om vores anlægs opbygning her.

Relaterede artikler