fbpx

Hvorfor får du påbud?

15 okt, 2021 | Pil, Renseklasser, Spildevand


Har du modtaget et påbud om, at dit spildevandsanlæg skal opgraderes til en højere renseklasse? Så har du nok undret dig over, at det absolut skulle være nu, når nu dit anlæg har stået i mange år. Måske kender du også nogen, der har samme anlæg som dig, men som ikke har modtaget påbud. Det er der flere grunde til.

Helt tilbage i 1995 lavede Miljøstyrelsen en spildevandsredegørelse, som tydeliggjorde at det åbne land bidragede til næringsstofforurening af søer vandløb. Som konsekvens af dette vedtog folketinget i 1997 en ændring af miljøbeskyttelsesloven.  De besluttede, at spildevandsrensningen skulle forbedres for ejendomme, hvis udledninger var medvirkende til at vandløb og søer ikke opfyldte miljømålet. Næsten samtidigt udgav EU vandrammedirektivet, som opstiller en målsætning om, at vi skal have god økologisk tilstand i søer, vandløb og kystvande. Alt dette førte til, at først amterne, senere staten, gennemførte undersøgelser og udformede vandmiljøplaner.

Det er Miljøstyrelsen, der står for både Vandplanerne (2009-2015) og Vandområdeplanerne (2015-2021), og i disse afdækkes forureningsgraden af vandløb, søer, grundvand og kystvande. Ud over vandkvaliteten indeholder planerne også målsætninger for at genskabe vandløbs naturlige forløb, for eksempel ved at vandløb, der har været lagt i rør, åbnes op igen.  Andre forhindringer, der spærrer vejen for fisk og andre dyr, skal også fjernes.

Selvom det er Miljøstyrelsen, der laver Vandområdeplanerne, er det kommunerne, der skal føre dem ud i livet. Kommunerne kender nemlig mere til de lokale forhold, og derfor er Vandområdeplanerne indarbejdet i kommunernes spildevandsplaner. Indsatsen for vandmiljøet revideres hvert 6. år, hvor nye vandløb, søer, kystområder eller grundvands-oplande kan blive udpeget.

Hvis vandkvaliteten skal forbedres, kræves det at renseanlæggene moderniseres til bedre at rense for fosfor og kvælstof, og at man finder nye løsninger på at håndtere kraftig regn, så spildevandet ikke løber over ubehandlet. Og i det åbne land, hvor man ikke har kloakering, betyder det at de private spildevandsanlæg ofte skal opgraderes til en højere renseklasse. Renseklasser er et udtryk for den type rensning, der er nødvendig for, at vandløbet eller søen kan opfylde sin målsætning. –  Du kan Læse mere om de forskellige renseklasser her. Det er altså ikke længere nok kun at have en bundfældningstank, vandet skal renses yderligere for at opnå god økologisk tilstand.

Hvis du ikke udleder spildevand til en forurenet sø eller vandløb og der dermed er god økologisk tilstand, skal du så stadig forbedre din spildevandsrensning? Svaret er nej. Læs nedenfor hvad Miljø og fødevareudvalget (2019) skriver:

Forudsætningen for at give påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30 er, at en ejendoms eksisterende spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Ved meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning skal følgende forudsætninger være opfyldt:

 • Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt. 

• Recipienten skal være forurenet i et omfang, der gør, at den vedtagne målsætning ikke er opfyldt.

• Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det berørte nedstrøms liggende vandområde. 

Det er ikke afgørende, om den enkelte ejendoms bidrag til forurening er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på at forurene i et eller andet omfang – og ifølge domstolspraksis er det forhold, at en ejendoms afløb faktisk forurener det vandområde, der modtager ejendommens spildevand, tilstrækkeligt grundlag til at kræve forbedret rensning.

Læs mere om krav og hvordan kommunen skal undersøge disse punkter her

Hvis kvaliteten af vandløbet er steget i perioden op til et påbud, kan påbuddet dog trækkes tilbage da det ikke længere er nødvendigt. Men det skal dog nævnes at der løbende bliver lovgivet på området, så de renserkrav der er på din ejendom, vil i fremtiden kunne blive skærpet eller man kunne forestille sig at udledning af spildevand helt blev forbudt.

Hvis du vælger et 2. generations pileanlæg kommer du dog udenom den bekymring, da du ikke vil have nogen udledning overhovedet. Læs mere om vores anlæg her.

Relaterede artikler