fbpx

Hvad er et spildevandsanlæg? -Og hvad er forskellen på dem?

25 feb, 2022 | Renseanlæg, Renseklasser, Spildevand

Et spildevandsanlæg er et anlæg, der renser spildevand så vandet kan ledes ud i naturen igen uden at påvirke den negativt. Det der primært renses for, er organisk materiale og næringsstoffer, da det kan have store konsekvenser for naturen og vandmiljøet hvis dette udledes i for store mængder. Hvordan dette hænger sammen, kan du læse mere om her. Vi starter med at differentiere mellem de store offentlige spildevandsanlæg og de private spildevandsrenseanlæg, som er dem vi vil koncentrere os om her. Hvis du vil vide mere om hvordan begge virker kan du læse om det her.

 

Private spildevandsanlæg

Det er vigtigt at vide at, der ikke er frit valg på alle hylder når der kommer til at vælge et spildevandsanlæg, det afhænger af din renseklasse, hvilken type påbud du har fået og forholdene i og omkring ejendommen. Renseklassen fortæller om, hvad du skal rense for og de forskellige er O, OP, SO, SOP. Hvilken renseklasse du skal opfylde, er angivet i dit påbud og du kan læse mere om disse her.

Men vi vil også lige nævne at det er vigtigt at kigge på anlæggenes pris gennem deres levetid. Der er nemlig stor forskel på anskaffelses- og driftsomkostninger på de forskellige typer anlæg. Nogen anlæg såsom pileanlæg er dyre i anskaffelse, men har meget lave driftsomkostninger imod sætning til minirenseanlæg der koster omkring 6.000 kr. om året at holde – Der er altså mange penge at spare på den længere bane.

 

 

Lukkede anlæg, Udledning og Nedsivning

Men hvad er så forskellen på de forskellige anlæg, der er på markedet? Der er forskel på hvordan spildevandet renses og der er tre overordnede metoder, rensning med udledning, rensning via. nedsivning og så er der de lukkede anlæg som ingen udledning til naturen har.

 

Lukkede anlæg har ingen udledning af spildevand til naturen og derfor slipper man for at betale afledningsafgifter og de opfylder derfor også alle renseklasser.

I denne kategori finder man 1. og 2. generationspileanlæg. Et pilerensningsanlæg fungerer ved, at der udgraves et bassin, der isoleres med en vandtæt membran. Bassinet fyldes efterfølgende med jord, og der plantes pil. Spildevand vil blive udledt i bassinet, hvorefter pil vil optage næringsstofferne og rense spildevandet – Disse anlæg bruger altså naturens egne kræfter til at rense spildevandet. Et 2. generationsanlæg, fungerer i udgangspunktet på samme måde som et traditionelt pilerensningsanlæg, men i stedet for en bundfældningstank, er anlægget forsynet med en knivpumpe, der blender og pumper spildevandet end i anlægget. Man slipper altså for omkostningerne der er ved at tømme sin bundfældningstank. Derudover er der i kernen af anlægget etableret en bioreaktor bestående af armeringsnet og halmballer, hvilket skaber et hulrum og mulighed for at opmagasinere mere spildevand på et mindre areal, hvorfor 2. generations pilerensningsanlæg er mindre i størrelsen end de første pileanlæg der blev etableret for mange år siden. Du kan læse mere om forskellen på de to typer pileanlæg her.

I teorien falder samletank også under denne type, men disse bliver tømt af en slamsuger og kørt til de store renseanlæg, hvor vandet bliver renset og senere hen udledt – Så hvis man tager hele processen med, udleder disse altså også. Det samme gør sig gældende for bundfældningstanke som alle anlæg undtagen 2. generations Pileanlæg bruger (også 1 generations pileanlæg).  Udover det tilføjer en meromkostning grundet tømninger bidrager det altså også til udledning af urenset spildevand og slam. De store renseanlæg har en tendens til at blive overbebyrdet især i perioder med meget regn. For eksempel udleedes der omkring 650 millioner liter urenset spildevand fra de store renseanlæg ud i Øresund alene hvert år.  Når det kommer til spildevandsslam ender 60% af det faktisk på vores marker, det kan du læse mere om her.

 

Ved udledning af renset spildevand er anlæggene designet til at sørge for indholdet af organisk materiale og næringsstoffer er lavere end de grænseværdier som Miljøstyrelsen har sat, når vandet forlader anlægget.

I denne kategori finder man minirenseanlæg og beplantede filteranlæg som begge har en bundfældningstank og kræver nedsivning eller kemisk fosforfældning, hvis det skal fjerne fosfor (rense for P). Minirenseanlæg er bygget op lidt forskelligt alt efter hvilken forhandler man køber det fra, men vandet løber gennem renselegemer i renseanlægget, som fjerner de forurenende stoffer fra spildevandet og bliver herefter ledt ud. Bemærk at der er en lovpligtig serviceaftale på disse anlæg.

Beplantede filteranlæg er opbygget af et bassin der bliver fyldt med sand og jord og beplantet. Spildevandet siver gennem sandet, før det opsamles i et dræn i bunden af anlægget og bliver herefter ledt ud i naturen. Disse har også et fordeler system der skal spules og kan skulle dækkes til om vinteren for at undgå systemet fryser til.

 

Ved nedsivning er ideen at spildevandet siver ned igennem jordlagene og at mikroorganismer i jordens så vil nedbryde spildevandets forurenede stoffer. Derfor skal der altid laves en undersøgelse af om jorden er egnet til nedsivning. Derudover er det oftest ikke muligt at få nedsivning I områder med særlig drikkevands interesse eller i områder hvor grundvandsstanden er høj. Ligeledes oplever vi også, at grundet de store regnmængder vi ser i disse år, at grundvandsspejlet hurtig forhøjes og nedsivning derfor ikke kan benyttes. Du kan læse mere om nedsivningsanlæg her.

Du kan læse mere om vores anlæg her og fordele og ulemper ved andre spildevandsanlæg her. Ellers er du altid velkommen til at ringe til os på 42 90 92 93, vi rådgiver gerne om hvilket anlæg der vil være optimalt for dig.

 

 

 

 

Relaterede artikler