fbpx
Hvad er der at vælge imellem?

Spildevandsanlæg på markedet

Det er en stor beslutning at vælge et ny spildevandsanlæg, og det kan være svært at finde ud af hvad forskellen på de forskellige spildevandsanlæg egentligt er? og hvad skal man være opmærksom på?

Vi har derfor i det følgende prøvet at beskrive de forskellige spildevandsanlæg som er på markedet og deres  fordele og ulemper. Hvis du har yderlige spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os, vi rådgiver dig gerne, så du kan finde den helt rigtige løsning for dig.

Bundfældningstank / Septiktank

Bundfældningstanken blev tidligere også kaldt en septiktank. Alle alternativer til 2. generations pilerensningsanlæg benytter sig af en bundfældningstank. Bundfældningstanken tilbageholder fedt, papir og andre affaldsstoffer fra spildevandet, inden det bliver ledt videre til renseanlægget.

Den renser kun spildevandet for 30% af det organiske stof samt en smule fosfor og kvælstof. Det er derfor nødvendigt at supplere tanken med et renseanlæg, da denne løsning ellers ikke er lovlig i dag.

Det er lovpligtigt, at bundfældningstanken tømmes mindst en gang om året.

2. generations pileanlæg

Et 2. generations pilerensningsanlæg er bygget op med en pumpebrønd og en knivpumpe, en membran, en bioreaktor og et fordelerrør. Pileanlæg har ingen udledning; til gengæld bliver vandet optaget og fordampes af pilen. De forurenende stoffer fra spildevandet bliver nedbrudt af mikroorganismer i anlæggets bioreaktor.

Anlægget kræver meget lidt vedligeholdelse, i form af beskæring af pil i bestemte intervaller. Til gengæld fylder anlægget 80 m2  for en normal husstand og kræver en del lys og luft. Anlægget opfylder alle nuværende og fremtidige renseklasser.

Du kan læse mere om de mange fordele ved et 2. generations pileanlæg

Fordele

 • Miljøvenligt -ingen udledning 
 • Billigt i drift
 • Lever op til alle nuværende og fremtidige renseklasser

Ulemper

 • Anlægget er synligt 
 • Det kræver plads (80 m^2 for en normal husstand)
Sådan ser det ud

Fordele

 • Miljøvenligt -Ingen udledning 
 • Billigt i drift
 • Lever op til alle nuværende og fremtidige renseklasser

Ulemper

 • Anlægget er synligt 
 • Det kræver plads (80 m2 for en normal husstand)

Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg er typisk bygget op med en bundfældningstank, en pumpebrønd og et siveareal med sivestrenge, som fordeler spildevandet langs anlægget.
I skal være opmærksomme på, at der ved dette anlæg er strenge krav om afstand til grundvand, nærliggende vandområder og jordens egnethed til nedsivning. Hvis I vil have etableret et nedsivningsanlæg, skal en kloakmester derfor udføre jordbundsundersøgelser og pejle afstanden til grundvandet.

Til gengæld kræver anlægget meget lidt vedligeholdelse, overholder alle rensekrav, og er ikke særlig synligt i terrænet, medmindre det etableres som et hævet anlæg.
I skal være opmærksomme på, at nedsivningsanlæg er blevet forbudt i Sverige og store dele af Tyskland. Der er risiko for, at dette forbud også kan blive implementeret i resten af EU i nær fremtid. Kommunen kan til enhver tid ændre eller trække tilladelsen til nedsivningsanlæg tilbage, uden at der tildeles erstatning.

Fordele

 • Ikke synligt
 • Billigt i drift
 • Lever op til alle nuværende renseklasser

Ulemper

 • Der kræves en meget specifik jordsammen-sætning, for at et nedsivnings-anlæg kan godkendes
 • Der skal betales for tømning
  af  bundfældningstanken
 • Anlægget udleder renset spildevand, og derfor skal der betales vand-afledningsbi-drag, både fast og variabelt (pr. m3) 
 • Opfylder muligvis ikke fremtidige rensekrav
 • Det er muligt at løsningen bliver forbudt
 • Tilladelsen kan trækkes tilbage uden
  at der tildeles erstatning
 • Strenge krav om afstand til brønde,
  boringer og grundvands-stand

Fordele

 • Ikke synligt
 • Billigt i drift
 • Lever op til alle nuværende renseklasser

Ulemper

 • Der kræves en meget specifik jordsammensætning, for at et nedsivningsanlæg kan godkendes
 • Der skal betales for tømning
  af bundfældningstanken
 • Anlægget udleder renset spildevand, og derfor skal der betales vandafledningsbidrag, både fast- og variabelt (pr. m3
 • Opfylder muligvis ikke fremtidige rensekrav
 • Det er muligt at løsningen bliver forbudt
 • Tilladelsen kan trækkes tilbage uden
  at der tildeles erstatning
 • Strenge krav om afstand til brønde,
  boringer og grundvandsstand

Medlemskab af kloakforsyningen

Hvis I vælger at tage imod det kontraktlige medlemskab fra kloakforsyningen, sørger jeres forsyningsselskab for installation og drift af spildevandsrensningen på jeres ejendom, eller at ejendommen kloakeres. Til gengæld skal I betale tilslutningsbidrag, årligt stikbidrag og for strømforbruget i forbindelse med drift af anlægget.
På kort sigt kan dette godt være billigere end at etablere et privat renseanlæg, men på lang sigt er det klart dyrere.

Det er muligt at sige kontrakten op, men så skal I tilbagebetale den del af anlægsudgifterne, der ligger ud over tilslutningsbidraget, og som på tidspunktet for opsigelsens virkning ikke er afskrevet. Anlægsudgifterne afskrives lineært over ca. 20 år fra anlæggets ibrugtagning.

Med denne løsning skal der betales fast- og variabel vandafledningsbidrag (pr. m3).

Fordele

 • Driften af anlægget påhviler forsyningsselskabet

Ulemper

 • Der betales højt tilslutningsbidrag
 • Der skal betales for tømning af bundfældningstank
 • Udskiftning af bundfældningstank
 • Dyrt at opsige kontrakten med forsyningsselskabet, hvis man ønsker en alternativ løsning
 • Årligt stikbidrag (afhængigt af kommune)
 • Der udledes spildevand, og derfor skal der betales både fast og variabelt (pr. m3) vandafledningsbidrag

Biologisk sandfilteranlæg

Sandfilteranlæg er bygget op med en bundfældningstank, en pumpebrønd, et fordelerrør, et drænrør og en membran. Vandet siver igennem sandet og bliver herefter ledt ud. De forurenende stoffer fra spildevandet bliver nedbrudt af mikroorganismer, når vandet løber gennem sandet. Anlægget kan ikke fjerne fosfor, og opfylder derfor ikke alle renseklasser. Man kan få kemisk fosforfældning eller nedsivning på disse anlæg, og på den måde fjerne fosfor.

Anlægget er ikke særlig synligt, og ses som en vold på 1 meter over terræn, og fylder som minimum 25m2 (5PE). Volden kan dækkes med græs. Anlægget kræver meget lidt vedligeholdelse udover tømning af bundfældningstank, og skal ikke opfylde afstandskrav, som det er tilfældet med f.eks. nedsivningsanlæg.

Fordele

 • Ikke særlig synligt 
 • Fylder ikke meget

Ulemper

 • Der skal betales for tømning af bundfældningstank
 • Anlægget udleder renset spildevand, og derfor skal der betales både fast- og variabelt (pr. m3) vandafledningsbidrag
 • Kræver nedsivning eller kemisk fosforfældning for at fjerne fosfor
 • Opfylder muligvis ikke fremtidige rensekrav
 • Meget vedligeholdelse – rensning af rør hver 2. til 3. år. Udskiftning af filtersand med jævne mellemrum

Fordele

 • Ikke særlig synligt 
 • Fylder ikke meget

Ulemper

 • Der skal betales for tømning af bundfældningstank
 • Anlægget udleder renset spildevand, og derfor skal der betales både fast- og variabelt (pr. m3) vandafledningsbidrag
 • Kræver nedsivning eller kemisk fosforfældning for at fjerne fosfor
 • Opfylder muligvis ikke fremtidige rensekrav
 • Meget vedligeholdelse – rensning af rør hver 2. til 3. år. Udskiftning af filtersand med jævne mellemrum

Beplantet filteranlæg

Beplantet filteranlæg er bygget op med bundfældningstank og en pumpebrønd, et fordelerrør, et drænrør, et rør til recirkulering og en membran. Spildevandet siver to gange gennem sandet, før det opsamles i et dræn i bunden af anlægget og bliver ledt ud. De forurenende stoffer fra spildevandet bliver nedbrudt af mikroorganismer, når vandet løber gennem sandet. Anlægget kan ikke fjerne fosfor og opfylder derfor ikke alle renseklasser. Dog kan det kombineres med kemisk fosforfældning eller nedsivning og på den måde fjerne fosfor.

Anlægget er meget synligt, og ses som et stort bed, alt efter hvilke planter I vælger at plante oven på. Det har en minimumsstørrelse på 16m2 (5PE), men skal ikke opfylde store afstandskrav. Anlægget kan være følsomt overfor svingende tilførsel af spildevand.

Fordele

 • Kan falde i ét med naturen
 • Fylder ikke meget

Ulemper

 • Der skal betales for tømning af bundfældningstank
 • Anlægget udleder renset spildevand, og derfor skal der betales både fast- og variabelt (pr. m3) vandafledningsbidrag
 • Kræver nedsivning eller kemisk fosforfældning for at fjerne fosfor
 • Opfylder muligvis ikke fremtidige rensekrav
 • Følsom overfor svingende forbrug
 • Høje driftsomkostninger – udskiftning af filtersand og rensning af rør

Fordele

 • Kan falde i ét med naturen
 • Fylder ikke meget

Ulemper

 • Der skal betales for tømning af bundfældningstank
 • Anlægget udleder renset spildevand, og derfor skal der betales både fast- og variabelt (pr. m3) vandafledningsbidrag
 • Kræver nedsivning eller kemisk fosforfældning for at fjerne fosfor
 • Opfylder muligvis ikke fremtidige rensekrav
 • Følsom overfor svingende forbrug
 • Høje driftsomkostninger – udskiftning af filtersand og rensning af rør

Samletank

En samletank graves ned på jeres ejendom, og ejendommens afløb tilsluttes denne. En samletank fungerer som en skraldespand, når den er fyldt så skal den tømmes. Dette skal gøres af en slamsuger.

 

 

 

Fordele

 • God til varierende forbrug
 • Opfylder alle rensekrav
 • Fylder ikke meget
 • Usynlig

Ulemper

 • Høje driftsomkost-ninger til jævnlig tømning
 • Ikke egnet til stort forbrug

Fordele

 • God til varierende forbrug
 • Opfylder alle rensekrav
 • Fylder ikke meget
 • Usynlig

Ulemper

 • Høje driftsomkostninger til jævnlig tømning
 • Ikke egnet til stort forbrug

1. generations
pilerensningsanlæg

Et 1. generations pilerensningsanlæg er bygget op med en bundfældningstank og en pumpebrønd, et fordelerrør og en membran. Pileanlæg har ingen udledning; til gengæld bliver vandet optaget og fordampes af pilen. 

Anlægget kræver lidt vedligeholdelse, herunder beskæring af pil i bestemte intervaller, tømning af bundfældningstank og spuling af fordelerrør. Til gengæld fylder anlægget som minimum 200m2 og kræver en del lys og luft. Anlægget opfylder alle nuværende og fremtidige renseklasser.

Fordele

 • Lave driftomkost-ninger; ingen faste
  og variable udlednings-afgifter
 • Ingen krav om jordbunds-forhold

Ulemper

 • Der skal betales for tømning af bundfældningstank
 • Fordelerrør skal spules for at undgå tilstopning
 • Risiko for overløb fra regn pga. flad konstruktion (og stort areal)
 • Fylder mindst 200m2

Fordele

 • Lave driftomkostninger – ingen faste
  og variable udledningsafgifter
 • Ingen krav om jordbundsforhold

Ulemper

 • Der skal betales for tømning af bundfældningstank
 • Fordelerrør skal spules for at undgå tilstopning
 • Risiko for overløb fra regn pga. flad konstruktion (og stort areal)
 • Fylder mindst 200m2

Minirensningsanlæg

Et minirensningsanlæg er bygget op med en bundfældningstank, et biologisk renseanlæg og en brønd med udløb. Vandet løber gennem renselegemer i renseanlægget, som fjerner de forurenende stoffer fra spildevandet. Bemærk at et minirensningsanlæg kræver nedsivning eller kemisk fosforfældning, hvis det skal fjerne fosfor. Det kræver etablering af en fosforbrønd.

Anlægget medfører relativt store udgifter til drift og strøm. Det kræver til gengæld ikke megen plads, og er ikke særlig synligt. Det er lovpligtigt at have en service-
aftale på minirensningsanlæg. Anlægget kan være følsomt overfor svingende tilførsel af spildevand og visse typer af rengøringsmidler.

Læs mere om hvad du skal være opmærksom på ved et minirensningsanlæg her.

Fordele

 • Fylder ikke meget
 • Passer til de fleste husstande
 • Ikke synligt

Ulemper

 • Der skal betales for tømning af bundfældningstank
 • Anlægget udleder renset spildevand, og derfor skal der betales både fast og variabelt (pr. m3) vandafledningsbidrag
 • Høje driftsomkostninger, bl.a. lovpligtig serviceaftale
 • Kræver nedsivning eller kemisk fosforfæld-ning for at fjerne fosfor
 • Meget følsom over for svingende forbrug (udtørring)
 • Følsom over for brug af visse rengørings-midler i husstanden
 • Opfylder muligvis ikke fremtidige rensekrav

Fordele

 • Fylder ikke meget
 • Passer til de fleste husstande
 • Ikke synligt

Ulemper

 • Der skal betales for tømning af bundfældningstank
 • Anlægget udleder renset spildevand, og derfor skal der betales både fast- og variabelt (pr. m3) vandafledningsbidrag
 • Høje driftsomkostninger, bl.a. lovpligtig serviceaftale
 • Kræver nedsivning eller kemisk fosforfældning for at fjerne fosfor
 • Meget følsom over for svingende forbrug (udtørring)
 • Følsom over for brug af visse rengøringsmidler i husstanden
 • Opfylder muligvis ikke fremtidige rensekrav

Er du stadig i tvivl om hvilket spildevandsanlæg du skal vælge? så rådgiver vi dig gerne om de forskellige løsninger der er på markedet. Du kan ringe til os på 42 90 92 93, eller udfyld vores kontaktformular, så ringer vi dig op.

 

 

 

Brug for rådgivning?

Telefon:
42 90 92 93

Mail:
Info@salixgreentech.dk